Nauka

Edukacja w Szkole Realnej ma być oparta na trzech równoważnych filarach:

  1. Kształceniu ogólnym realizowanym na dobrym poziomie i przygotowującym do zdania egzaminów maturalnych oraz ewentualnego podjęcia studiów wyższych.
  2. Kształceniu zawodowym, zapewniającym niezbędną wiedzę teoretyczną i szeroki repertuar konkretnych umiejętności praktycznych, przydatnych na rynku pracy.
  3. Rozwijaniu zdolności interpersonalnych i organizacyjnych oraz kultury prawnej i ekonomicznej, dających zdolność świadomego pokierowania sobą niezależnie od wyboru dalszej aktywności: kontynuowania nauki, podjęcia pracy zawodowej lub równoczesnej realizacji obu tych możliwości.

Interdyscyplinarność i praca zespołowa

Nauczanie w Bednarskiej Szkole Realnej w poważnym stopniu zrywa z typowym modelem klasowo-lekcyjnym. Kładziemy nacisk na interdyscyplinarność i pracę zespołową. Wszędzie, gdzie to tylko możliwe poszukujemy powiązań między przedmiotami, przekazując uczniowi spójny obraz świata, podkreślając praktyczną użyteczność nauki i oszczędzając jego czas, gdy w ramach jednej aktywności realizuje zadania dotyczące różnych dziedzin. Wykonywanie przez zespoły uczniów zadań o rosnącym stopniu trudności i wymagających coraz większej ich samodzielności, służy zrywaniu z obecnym w Polskiej szkole indywidualizmem, wywierającym fatalny wpływ na efektywność działania absolwentów, czy to podczas studiów wyższych, czy też w pracy zawodowej.

Cykl i profil kształcenia

Cykl kształcenia w Bednarskiej Szkole Realnej trwa cztery lata. Oprócz przygotowania do egzaminu dojrzałości, w toku nauki uczeń zdobywa solidne przygotowanie zawodowe. Dodatkowe przedmioty wplecione są w plan nauczania w każdej klasie, a ich łączny wymiar godzinowy wymaga wydłużenia nauki o jeden rok w stosunku do dotychczasowego liceum ogólnokształcącego. Bednarska Szkoła Realna realizuje podstawę programową wszystkich przedmiotów obowiązkowych dla liceum ogólnokształcącego oraz dodatkowo wprowadza cztery własne przedmioty ogólne (portfolio, E2 – etyka i efektywność, psychologia i podstawy prawa) oraz pakiety przedmiotów specjalistycznych do wyboru przez każdego ucznia.

Wiedza realna

Przedmioty specjalistyczne w klasie I są wspólne dla wszystkich uczniów, w klasie II rozpoczyna się częściowe profilowanie, a w klasie III i IV uczniowie zdobywają umiejętności w ramach wybranej specjalizacji: techniczno-informatycznej, biznesowo-ekonomicznej,  multimedialnej lub artystycznej. Dużą wagę przykładamy do nauki języków obcych. Zakładamy, że tzw. język pierwszy (angielski lub niemiecki) uczeń opanuje biegle, a drugi (angielski, niemiecki lub hiszpański) – w stopniu co najmniej średnim. Język niemiecki, jako pierwszy, będzie nauczany w szczególnym trybie – przygotowującym do egzaminu DSD II. Wprowadziliśmy autorski, rozbudowany program nauczania wiedzy o kulturze w postaci przedmiotu o nazwie Kultura 2.0. Plan nauczania wraz z liczbą godzin dla wszystkich przedmiotów w każdej klasie przedstawiono w tabeli Ramowy Plan Nauczania

Partnerskie podejście

Naturalnymi partnerami szkoły są wyższe uczelnie, różnego rodzaju instytucje i firmy stwarzające uczniom warunki do odbywania staży i praktyk. Stanowią one integralny element systemu kształcenia proponowanego przez Bednarską Szkołę Realną.