Uprzejmie zawiadamiam, że Walne Zebranie Członków Towarzystwa

Przyjaciół I SLO odbędzie się:

28 września (poniedziałek) 2020 r. o godz. 17.30, drugi termin godz.18.00

w budynku szkoły przy ul. Raszyńskiej 22.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie zebrania, wybór prowadzącego zebranie, protokolanta, komisji skrutacyjnej
  2. Przyjęcie porządku obrad
  3. Sprawozdania z działalności: Zarządu Towarzystwa, Komisji Rewizyjnej, Komisji ds. Opłat za Szkołę, Rady Programowej
  4. Sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 2019 r. – 31 grudnia 2019 r.
  5. Głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania finansowego i udzieleniem absolutorium Zarządowi
  6. Wybory władz Towarzystwa: Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Komisji ds. Opłat za Szkołę
  7. Wniosek o wprowadzenie zmian w statucie Towarzystwa (wykreślenie zlikwidowanych gimnazjów)
  8. Dyskusja w sprawie podjęcia prac programowych i organizacyjnych związanych z utworzeniem nowej szkoły podstawowej
  9. Informacja o działalności szkół prowadzonych przez Towarzystwo
  10. Sprawy różne. Wolne wnioski.

Serdecznie zapraszam

Prezes Zarządu

Jerzy Modlinger

P.S. Przypominamy o konieczności regulowania składek członkowskich (10 zł miesięcznie) na konto Towarzystwa: 19 1240 1037 1111 0010 0727 8799  lub w kasach szkolnych.