Rekrutacja kandydatów na rok szkolny 2023/24

Osoby przyjęte powinny potwierdzić chęć uczęszczania do Bednarskiej Szkoły Realnej składając między 6 a 14 lipca w sekretariacie szkoły w godzinach od 8:00 do 14:00 (jeśli w innych godzinach po wcześniejszym ustaleniu w sekretariacie 22 418 36 29):

– oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej (Uwaga! Nie przyjmiemy żadnej kopii świadectwa, choćby nawet była poświadczona notarialnie),

– oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

– jedno zdjęcie do legitymacji szkolnej,

– wypełniony i podpisany kwestionariusz osobowy,

– oświadczenie o opłatach za szkołę,

– zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Trzy ostatnie dokumenty szkoły trzeba wydrukować, wypełnić i podpisać.

Dokumenty do pobrania są pod tym linkiem: https://drive.google.com/drive/folders/1n9IcW6nCRVECpMHnBlo8xhT0mciMUkUI?usp=drive_link

Niezłożenie w terminie wymienionych dokumentów uznamy za rezygnację z miejsca w szkole i zaproponujemy je kolejnej osobie z listy rezerwowej.

Uwaga! Od 15 lipca do 15 sierpnia dokumenty rekrutacyjne będą dostępne w Biurze Zarządu Towarzystwa Przyjaciół I SLO, ul. Raszyńska 22. (Na wypadek, gdyby ktoś chciał przenieść je do innej szkoły).

Kandydatki, kandydaci i ich rodzice, którzy załatwią opisane formalności otrzymają pocztą elektroniczną dane dostępowe do Internetowego Dzienniczka Ucznia (IDU). Za jego pośrednictwem przekażemy indywidualne numery kont przeznaczone do wpłat czesnego. Przypominamy, że czesne w Bednarskiej Szkole Realnej jest płatne przez cztery lata, dwanaście miesięcy w roku: poczynając od lipca poprzedzającego klasę pierwszą, a kończąc na czerwcu roku maturalnego.

Czesne jest płatne do piątego dnia każdego miesiąca. 

W przypadku rodzeństwa uczącego się w Zespole Szkół Bednarskich jest naliczana zniżka w kwocie 100 zł, po uprzednim zgłoszeniu mailowo na adres sekretariat@bsr.edu.pl, zniżka liczy się od nowego miesiąca.