Demokracja w szkole

Wychowujemy do wolności, do aktywności, do „brania sprawy w swoje ręce“, do uczestnictwa w systemie demokratycznym. Pomagamy uczennicom i uczniom w zdobyciu takich kompetencji, które pozwalają dojść do zdolności realizowania stawianych sobie celów życiowych. Wszystkie elementy procesu edukacyjnego – cele, metody, formy i treści nauczania, respektują tak sformułowaną ideę. Wiedza, zachowania i emocje są modelowane w kierunku działania na rzecz tolerancji, sprawiedliwości, respektowania prawa, empatii i szacunku dla innych.

Organem w szczególny sposób realizującym ideę demokracji szkolnej jest Wiec Demokracji Szkolnej gromadzący uczniów, nauczycieli i rodziców.

Uczymy, że więcej odpowiedzialności daje więcej wolności.