Przedmioty specjalistyczne

W zakresie przedmiotów specjalistycznych, w klasie pierwszej wszyscy uczniowie realizują ten sam program, zdobywając podstawową wiedzę i umiejętności oraz zapoznając się z szerokim spektrum zastosowań technologii cyfrowej.

Klasę drugą traktujemy jako etap przejściowy. Uczniowie wstępnie deklarują wybór specjalizacji i w związku z tym, wybierają w drugim semestrze różne zajęcia warsztatowe.

Ogół treści nauczanych w pierwszej i drugiej klasie Bednarskiej Szkoły Realnej, w ramach przedmiotów specjalistycznych, zapewnia każdemu uczniowi, niezależnie od wybranego kierunku, realizację przedmiotu informatyka w zakresie rozszerzonym i realizację przedmiotu podstawy przedsiębiorczości.

W dwóch ostatnich latach nauczania następuje ostateczny wybór kierunków kształcenia specjalistycznego. Zajęcia i zagadnienia obejmują między innymi:

– na kierunku biznesowo – ekonomicznym: podstawy prawa, ekonomii i finansów; zarządzanie projektami; marketing, start-up, Business English,

– na kierunku techniczno-informatycznym: algorytmy i struktury danych; programowanie w języku C++; zastosowania baz danych; programowanie aplikacji internetowych i urządzeń mobilnych, programowanie w PHP; elementy automatyki i robotyki; zaawansowane zagadnienia funkcjonowania Internetu; systemy operacyjne;

– na kierunku multimedialnym animacja komputerowa; montaż filmowy; film – realizacja różnych form filmowych i zarządzanie planem, kreowanie obrazu – fotografia;

na kierunku artystycznym: świadomość obrazu – wiedza o sztuce i mediach, klasyczne techniki plastyczne; grafika rastrowa i wektorowa dla zaawansowanych;

Zajęcia specjalistyczne odbywają się w rytmie semestralnym, każde kończą się realizacją praktycznego projektu i otrzymaniem od prowadzącego recenzji, uwzględniającej zdobyte kompetencje. Szkoła stwarza uczniom możliwość odbycia praktyk fachowych.

Uczeń Bednarskiej Szkoły Realnej otrzyma na zakończenie edukacji indywidualny certyfikat, wskazujący kompetencje zdobyte w ramach zajęć specjalistycznych, dający przyszłemu pracodawcy precyzyjną informację na temat umiejętności absolwenta.