Etyka i efektywność

Drugim wątkiem kształcenia obecnym w całym toku nauki jest etyka i efektywność. Jego skrótowa nazwa E2 oznacza: postępowanie etyczne nie stoi w opozycji do działania efektywnego. Przeciwnie, oba te aspekty ”mnożą się”, pomnażając społeczną wartość działalności zawodowej, czy gospodarczej. Przedmiot jest realizowany wszędzie tam, gdzie wymagana się planowania, współpracy i odpowiedzialności. Podjęcie np. działania zespołowego wymaga rozpoznania sytuacji, określenia celu, stworzenia harmonogramu prac, podziału ról. Podczas realizacji zadania należy prowadzić dokumentację, dbać o rzetelność i punktualność, rozwiązywać zaistniałe problemy i konflikty, modyfikować pierwotny plan, informować zleceniodawcę o postępie prac i przewidywanych zakłóceniach. Stworzeniu ostatecznego produktu towarzyszy podsumowanie, zawierające wnioski na przyszłość, rzetelne wskazanie elementów stanowiących oryginalny wytwór zespołu oraz źródła zapożyczeń i inspiracji. Należy jasno i uczciwie pokazać udział poszczególnych członków zespołu w realizacji zadania. Każdy nauczyciel przestrzega zasady: ocenie podlega efekt pracy zespołu, a każdy jego uczestnik ma do niej równe prawo, niezależnie od wniesionego wkładu.

W trzech pierwszych latach nauki pieczę nad realizacją tego wątku kształcenia sprawuje wychowawca w ramach zajęć prowadzonych ze swoją klasą oraz poprzez kontakty z innymi nauczycielami. W tym okresie postawa uczniów, związana z realizacją tego wątku wychowawczego, stanowi składnik oceny z zachowania. W klasie czwartej Etyka i Efektywność realizowana jest jako odrębny przedmiot, przygotowujący przyszłych absolwentów do funkcjonowania w rzeczywistości pozaszkolnej.