Klauzula informacyjna – Dzień Otwarty

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej: RODO) informuję, że:

I. Administratorem danych osobowych uczestników Dnia Otwartego Bednarskiej Szkoły Realnej są:
• Towarzystwo Przyjaciół I SLO ul. Raszyńska 22 02-026 Warszawa, NIP 5251574221, Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest p. Dariusz Oskroba, iod@dag.pl, tel. +48 22 1007777, zwanym dalej TPISLO,

oraz że:

A. dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań określonych w Zgodzie na przetwarzanie danych osobowych. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest dobrowolna zgoda uczestnika Dni Otwartych [art. 6 ust. 1 lit. a RODO], a odbiorcą danych osobowych jest organizator, tj. TPISLO.

B. dane osobowe uczestnika Dni Otwartych będą przechowywane przez okres potrzebny na organizację i realizację wydarzenia, a po jego zakończeniu przez okres wyznaczony datą zakończenia rekrutacji do Bednarskiej Szkoły Realnej;

C. uczestnikowi Dnia Otwartego przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;

D. uczestnikowi Dnia Otwartego przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;

E. podanie przez uczestnika Dnia Otwartego danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z organizacją i realizacją wydarzenia;

F. dane osobowe uczestnika będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jak i w sposób inny niż zautomatyzowany.